• et
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkurss

Osale Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kunstikonkursil!

Avatud on Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kunstikonkurss, mille eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse sisehoovi (Lossiplats 3, Haapsalu).

Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kaevule otsitakse mahulise installatsiooni rajamiseks ideelahendust. Lahendus võiks lähtuda keskaegse kaevu pealisehitise traditsioonist. Kaev oli keskaegse linnuse üheks tähtsamaks rajatiseks. Pidev puhta vee allikas müüridega ümbritsetud kindluses võimaldas igapäevase elu tõrgeteta kulgemise ning piiramise puhul oli puhta joomiskõlbliku vee varu olemasolu sõna otseses mõttes strateegilise tähtsusega. Erinevalt küladest ja linnadest, oli linnuses paiknevate kaevude arv reeglina piiratud, ületades harva ühte-kahte. Seetõttu suhtuti linnusekaevudesse erilise hoolega, kaitsti neid reostumise eest ning piirati neile ligipääsu. Kui kaev ei paiknenud keldris, ehitati sellele ümber kaevuhoone või kaitsti veeallikat spetsiaalse pealisehitisega.

Otsitakse kunstiteost, mis oleks kaasaegse vormikeelega ning harmoneeruks ümbritseva arhitektuuriga, kuid samas oleks kompleksist selgesti eristatav.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

  • tutvuda Haapsalu piiskopilinnusega, teose tulevase asukohaga ja teose olemasolevate komponentidega;
  • esitada osalemistaotlus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja konkursitöö (2-4 A1 planšetti);
  • esitada töökorralduskava konkursile esitatud kavandi teostamise kohta.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 000 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Agur Kruusing, Elis Saareväli, Maarin Ektermann Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust, Kalli Pets Muinsuskaitseametist ning Kaire Tooming esindades Sihtasutust Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Žürii varuliige on Margit Aule Eesti Arhitektide Liidust.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 19. novembril 2018 kell 12.00 suletud ümbrikus Haapsalu Piiskopilinnusesse aadressil Kooli tn 5, 90502, Haapsalu. Peale tähtaja lõppu laekunuid töid vastu ei võeta.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud, ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta Haapsalu linnuse pealinnuse hoovi tähtajaks 15. mai 2019.

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi ja selle juurde kuuluvad lisad leiate siit:

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhend

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Vorm 4

Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele vastuseks antud selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse saatmisest arvates siin veebilehel.

Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkursi päringute vastused. 
1. Kavand peab olema A1 594 x 841 mm ? Mida mõtlete konkursitöö (2-4 A1 planšetti) all?
Vastus: Kavand peab olema vormistatud kahel kuni neljal A1 formaadis planšetil.

2. Sooviks ASAP piiskopilinnuse projekti 3d mudelit – ArchiCAD *.PLA, *.IFC, *.SKP, *.3ds või mõnes muus levinud formaadis.
Vastus: Projektdokumentatsioon, mille alusel hangiti ehitustööd, on kättesaadav riigihanke 188606 hankedokumentide lisa 1 p 2 viidatud veebiaadressil. 3D mudelit ei ole tellijal võimalik jagada.

3. Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendis punkti 5.4 all on nõutud dokument nr. 5 puhul viidatud lisaks 4 olevale lepingu projektile. Kust võin leida lisa 4? Kas see on sama dokument, mis lisa 1?

Võistlusjuhendi lisa 1 : Lähteülesandes on öeldud, et osaleja peab esitama töökorralduskava, mis peab sisaldama muuhulgas kavandi teostamise finantseerimise kirjeldust võttes arvesse töövõtulepingus väljatoodut. Kust võin leida selle töövõtulepingu, mida pean kavandi teostamise finantseerimise kirjeldamisel arvesse võtma?

Vastus: Viide lepingu projektile on ekslik. Tellija teeb võistlusjuhendis vastavad parandused. Nimetatud laused peaksid olema:
1) „Ajagraafik peab olema kooskõlas võistlusjuhendis sätestatud lepingu täitmise tähtajaga.“
2) „Finantseerimise kirjeldus peab olema kooskõlas võistlusjuhendis sätestatud nõuete ning eelmises punktis märgitud kavandi teostamise täpsema ajagraafikuga.“

4. Kuna eelmine konkurss kuulutati läbikukkunuks, siis kas on võimalik teada saada need põhjused, miks esitatud kavandite puhul ei leitud valimisväärset? Ja kas on võimalik nendega ka tutvuda?

Vastus: Kunstikonkursi kavandid lükati tagasi, kuna žürii hinnangul ei olnud need kunstiliselt piisavalt kõrgel tasemel. Eelmise konkursi töödega tutvuda ei ole võimalik.

5. Kas kaev ise taastatakse funktsionaalsena, st sügavuseni, kus põhjavesi kaevu pääseb? Kui mitte, siis kas on planeeritud sinna juhtida vee pealevool ja vee äravool kanalisatsiooni?

Vastus: Tegemist on ajaloolise kaevuga, mis on puhastatud oma ajaloolise sügavuseni. Veerežiimi muutumise tõttu on kaev enamasti tühi. Kaevule ei lisata ei peale- ega äravoolu.

6. Kas käimasoleva ehitusprotsessi käigus viiakse kaevuni elektriühendus?

Vastus: Vajadusel on võimalik seda teha.

7. Kas kaevuga seotud installatsiooni puhul on esmane praktiline vajadus lisaks külastajate turvalisusele ka vältida sadevete ja prügi sattumist kaevu?

Vastus: Sadevete sattumine kaevu ei ole probleemiks, kuna tegemist ei ole töös oleva kaevuga. Prügi sattumist kaevu võiks pigem vältida.

8. Palun edastada linnuse sisehoovi 1- korruse tasapinna plaan ja ka kiriku mahuga risti asetsev lõige.

Vastus: A-1 PlaanidA-3 Vaated

9. Millised on kaevu mõõdud? Täpsemalt – kaevu ümbritseva müüri paksus ja kõrgus maapinnast.

Vatus: Kaevu raketis on ca 500 mm paks ja kõrguseks sillutisest ca 700 mm.

10. Tingimustes on märgitud, et installatsioon ei või ületada 3000mm kõrguses. Kas see on arvutatud maapinnast või 750mm kõrgusest kaevu raketisest?

Vastus: Mahulise installatsiooni kõrgus 3000mm on arvestatuna kaevu raketise pealt.

Lisainformatsioon

Rahel Klaas

rahel.klaas@civitta.ee