• et
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkurss

Haapsalu piiskopilinnuse kunstikonkursi  eesmärgiks on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse sisehoovi (Lossiplats 3, Haapsalu). Kunstiteose tellimise konkurss viiakse läbi kooskõlas kunstiteoste tellimise seadusega.

Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse kaevule otsitakse mahulise installatsiooni rajamiseks ideelahendust. Lahendus võiks lähtuda keskaegse kaevu pealisehitise traditsioonist. Kaev oli keskaegse linnuse üheks tähtsamaks rajatiseks. Pidev puhta vee allikas müüridega ümbritsetud kindluses võimaldas igapäevase elu tõrgeteta kulgemise. Piiramise puhul oli puhta joomiskõlbliku vee varu olemasolu sõna otseses mõttes strateegilise tähtsusega. Erinevalt küladest ja linnadest, oli linnuses paiknevate kaevude arv reeglina piiratud, ületades harva ühte-kahte. Seetõttu suhtuti linnusekaevudesse erilise hoolega, kaitsti neid reostumise eest ning piirati neile ligipääsu. Kui kaev ei paiknenud keldris, ehitati sellele ümber kaevuhoone või kaitsti veeallikat spetsiaalse pealisehitisega.

Otsitakse kunstiteost, mis oleks kaasaegse vormikeelega ning harmoneeruks ümbritseva arhitektuuriga, kuid samas oleks kompleksist selgesti eristatav.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb:

  • tutvuda Haapsalu piiskopilinnusega, teose tulevase asukohaga ja teose olemasolevate komponentidega;
  • esitada osalemistaotlus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja konkursitöö (2-4 A1 planšetti);
  • esitada töökorralduskava konkursile esitatud kavandi teostamise kohta.

Kunstiteoste kogumaksumus on 37 000 eurot, mis sisaldab ka autorihonorari. Maksumusele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Agur Kruusing ja Elis Saareväli, Maarin Ektermann Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingust, Kalli Pets Muinsuskaitseametist ning Kaire Tooming esindades Sihtasutust Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.

Osalemistaotlus ja konkursitöö kavand tuleb esitada hiljemalt 10. septembril 2018 kell 12.00 suletud ümbrikus Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid aadressil Kooli tn 5, 90502, Haapsalu. Peale tähtaja lõppu laekunuid töid vastu ei võeta.

Kunstiteos peab olema teostatud ning paigaldatud, ideekavandis pakutud ja žürii poolt kinnitatud asukohta Haapsalu linnuse pealinnuse hoovi tähtajaks 15. mai 2019.

Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhendi leiate siit: Kunstiteose tellimise konkursi võistlusjuhend. Kunstikonkursi käigus tekkinud küsimused ning nendele vastuseks antud selgitused on leitavad hiljemalt 5 tööpäeva jooksul küsimuse saatmisest arvates samuti siin veebilehel.

Selgitusi ja lisateavet kunstikonkursi kohta

1. Kas osalemistaotlus on lihtsalt avalduse vormis paber esitatud esitatud planšettide juurde lisatuna?

Osalemistaotlus tuleb esitada Vormil 1. Vastavalt konkursi võistlusjuhendi p-le 5.1 tuleb osalemistaotlus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid konkursitööst ehk planšetist eraldi ümbrikusse pakendada.

2. Kas töökorralduskava suhtes on mingid kindlad formaalsused, mida ta peab sisaldama?

Töökorralduskava peab vastavalt konkursi võistlusjuhendile sisaldama minimaalselt järgmisi andmeid:

– Teostamise ajagraafik võimalikult üksikasjaliste etappide kirjelduse ning täitmise tähtajaga (nädalase täpsusega). Ajagraafik peab olema kooskõlas võistlusjuhendis esitatud nõuetega;

– Kavandi teostamise finantseerimise kirjeldus. Finantseerimise kirjeldus peab olema kooskõlas võistlusjuhendis esitatud nõuetega ning eelmises punktis märgitud kavandi teostamise täpsema ajagraafikuga;

– Kavandi teostamiseks kasutatavate alltöövõtjate loetelu koos alltöövõtjate kirjaliku kinnitusega selle kohta, et nad on nõus kavandi teostamisel osalema.

3. Kas autor tuleb kirja panna planšetile? Küsin igaks juhuks üle, sest tihti nõutakse konkursside puhul anonüümsust ja autori andmeid tahetakse eraldi ümbrikus.

Autorit ei tohi planšetile kirja panna. Vastavalt konkursi võistlusjuhendi p-le 7.2 peavad kunstiteose joonis ja seletuskiri olema pakendatud suletud ümbrikusse, millele on kantud kunstniku poolt tööle antud märgusõna. Makett peab olema pakendatud sama märgusõna kandvasse suletud karpi.

Vastavalt p-le 5.6 tuleb kõik p-s 5 nõutud dokumendid pakendada kunstiteose joonisest ja seletuskirjast eraldi suletud ümbrikusse, millele on kantud konkursi nimi ja konkursitöö märksõna. Ka sinna ei tohi autori nime kirjutada. Autori nime ja andmed esitatakse vastavates vormides.

Vormide saamiseks palume pöörduda: rahel.klaas@civitta.ee

Lisainformatsioon

Rahel Klaas

rahel.klaas@civitta.ee